Hot News :
วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561 10:37

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.177-001 สายบ้านสว่างสุขเกษม หมู่ที่ 13 - บ้านหนองดุมตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลไพบูลย์

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.177-001 สายบ้านสว่างสุขเกษม หมู่ที่ 13 - บ้านหนองดุมตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลไพบูลย์ วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 4,411,000 บาท(สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 4,581,165.15 บาท(สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ