Hot News :
สำนักงานปลัด

นายสนอง บุญเพิ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวบรรจง สุพรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวกชพรรณ กาพย์แก้ว

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวกัลญา นบนอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางศิริพร กรุณา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายมติชน มูลคำเหลา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายมติชน มูลคำเหลา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายธีระพงษ์ ทาธิวัน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสิทธิชัย แก้วอาสา

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอิสราภรณ์ แก้วอาสา

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายสันติ ยั่งยืน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิจิตร สรกเมียะ

นักการภารโรง

นายทนงศักดิ์ บุญมาเรือง

พนักงานขับรถ

นายสัญญา พรรษา

คนสวน

นางวาสนา เครือแก้ว

แม่บ้าน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ