Hot News :
วันพฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2564 16:08

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

 

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ