Hot News :
กองคลัง

นายสวาดิ นัยนิตย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาแลัวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นายสุวิชชา วงศ์คำ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวปราณี คำเลิศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอรสา บุญยอด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสมปอง สารทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวรัชนี เคนโสภา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสุพรรณี สอนอาจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ