Hot News :

นายทิพย์ศร บุเงิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

          ตามที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเห็นได้จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้นำมากำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น           ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และผู้รับบริการภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

[ 14-11-2562 ] Hits:1182

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

[ 06-12-2561 ] Hits:1678

การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร อำเภอน้ำขุ่น ครั้งที่ 2

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ นายยุ่น พิลาแดง ได้เข้าร่วมประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้กลิ่นโคลนสาบควาย บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอน้ำขุ่น นายสันติพงษ์ สมศรี เป็นประธาน

[ 07-11-2561 ] Hits:1612

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ