Hot News :
วันพฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2564 16:48

ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์” ขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4521 0910

 

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ