Hot News :
วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561 10:29

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.177-013 สายบ้านหนองดุมตะวันออก หมู่ที่ 15 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.177-013 สายบ้านหนองดุมตะวันออก หมู่ที่ 15 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด ช่วงบ้านหนองดุม หมู่ที่ 4 - บ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลไพบูลย์ วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 3,180,000 บาท(สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 3,327,717.66 บาท(สามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ