Hot News :
วันอังคาร, 09 มิถุนายน 2563 11:39

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์

    ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ระบบ ITAS) นั้น  

โดยเปิดทำการประเมิน 2 ช่องทาง ดังนี้

1.การประเมินผ่าน (QR Code - Line)ซึ่งมีอินเตอร์เน็ต

2.การประเมินผ่าน(URL - Link) : https://itas.nacc.go.th/go/iit/5ooiw0 ซึ่งมีอินเตอร์เน็ต

 

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ