Hot News :

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

          ตามที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเห็นได้จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้นำมากำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น

          ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และผู้รับบริการภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ