Hot News :
วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561 12:58

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรคห้าให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงายแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีและวรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ดังนี้

     ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ดังนี้

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ