Hot News :
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562 15:11

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

      อาศัยอำนาจตามพะราชพบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ห้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประำทุกปีและวรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปะจำปี พ.ศ.2562รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ