Hot News :
วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 14:12

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2564 ในส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติโดยมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงในส่วนของบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา เพื่อให้ตรงกับปัญหาและความจำเป็นเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2564 เป็นแผนสำหรับใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ